Splošni pogoji poslovanja

Oddelek 1 Veljavnost 

(1) Vse dostave, storitve in ponudbe ULMAIR GmbH & Co. KG (v nadaljnjem besedilu: ULMAIR) so opravljene izključno na podlagi teh splošnih pogojev poslovanja. To je del vseh pogodb, ki jih ULMAIR sklene s pogodbenimi partnerji (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) za dobave ali storitve, ki jih ponuja. Veljajo tudi za vse prihodnje dobave, storitve ali ponudbe za stranko, tudi če se o tem ne dogovorite posebej.

(2) Splošni pogoji naročnika ali tretjih oseb se ne uporabljajo, tudi če ULMAIR ne nasprotuje njihovi veljavnosti ločeno v posameznih primerih. Tudi če se ULMAIR sklicuje na pismo, ki vsebuje ali se sklicuje na pogoje in določila stranke ali tretje osebe, se ne strinja z veljavnostjo teh pogojev poslovanja.

Oddelek 2 Ponudba in sklenitev pogodbe

(1) Vse ponudbe ULMAIR so predmet sprememb in so nezavezujoče, razen če so izrecno označene kot zavezujoče ali vsebujejo določeno obdobje sprejemanja. NAROČILA ali naročila lahko ULMAIR sprejme v treh tednih po prejemu.

(2) Pisna prodajna pogodba, vključno s temi Splošnimi pogoji poslovanja, je odločilna le za pravne odnose med ULMAIR in stranko. To v celoti odraža vse sporazume med pogodbenicama o predmetu pogodbe. Ustne zaveze ULMAIR pred sklenitvijo te pogodbe so pravno nezavezujoče in ustni sporazumi pogodbenih strank se nadomestijo s pisno pogodbo, razen če iz njih izrecno izhaja, da se še naprej zavezujoče uporabljajo.

(3) Dopolnitve in spremembe sklenjenih sporazumov, vključno s temi splošnimi pogoji poslovanja, se sprejmejo v pisni obliki, da bi bili učinkoviti. Z izjemo direktorjev ali pooblaščenih predstavnikov zaposleni v ULMAIR niso upravičeni do različnih ustnih sporazumov. Za ohranitev pisnega obrazca zadostuje telekomunikacijski prenos, zlasti po faksu ali elektronski pošti, pod pogojem, da se izvod podpisane izjave posreduje.

(4) Informacije, ki jih je predložilALMAIR o predmetu dobave ali storitve (.B. Uteži, dimenzije, vrednosti uporabe, nosivosti, tolerancije i tehnični podatki) i naše prikaze istih (e.B. risbe i ilustracije) su samo približne u meri u meri da uporabnost za pogodbeno namenjenu namenu ne zahteva tatan sporazum. Niso zagotovljene lastnosti, temveč opisi ali oznake dostave ali storitve. Dovoljena so komercialna odstopanja in odstopanja, ki so posledica pravnih predpisov ali predstavljajo tehnične izboljšave, pa tudi zamenjava sestavnih delov z enakovrednimi deli, če ne vplivajo na uporabnost pogodbeno predvidenega namena.

(5) ULMAIR si pridržuje lastništvo ali avtorske pravice vseh ponudb in ocen stroškov, ki jih je opravila, ter risbe, ilustracije, izračune, brošure, kataloge, modele, orodja in druge dokumente in pripomočke, ki so na voljo stranki. Odjemalec teh predmetov ne sme da na voljo tretjim osebam, jih razkriti, uporabiti ali reproduciranje teh predmetov bodisi kot takšnih bodisi v smislu vsebine, brez izrecnega soglasja ULMAIR. Na zahtevo ULMAIR jim vrne te postavke v celoti in uniči vse kopije, ki jih naredi, če jih ne potrebuje več v ustreznem poteku poslovanja ali če pogajanja ne vodijo do sklenitve pogodbe.

Oddelek 3 Cene in plačilo

(1) Cene veljajo za obseg storitev in dobav, navedenih v potrditvi naročila. Dodatne ali posebne storitve se zaračunajo ločeno. Cene so v EURO ex delih, vključno z veljavnim obveznim davkom na dodano vrednost, razen embalaže, prevoza, zavarovanja, carine, raztovarjanje in drugih veljavnih javnih dajatev.

(2) Kolikor dogovorjene cene temeljijo na seznamskih cenah ULMAIR in se dostava odpelje več kot štiri mesece po sklenitvi pogodbe, se uporabljajo seznamske cene ULMAIR, veljavne ob dobavi (vsak minus morebitni dogovorjeni odstotek ali fiksni popust).

(3) Zneske računov je treba plačati pred dostavo brez kakršnega koli odbitka, razen če je pisno dogovorjeno drugače. Datum plačila je datum prejema ULMAIR. Če naročnik ne uspe ob zapadlosti, so neravnati zneski na podlagi obrestne mere 9 % nad osnovno obrestno mero od datuma zapadlosti; stava o višjem interesu in nadaljnja škoda v primeru neizpolnitve obveznosti ostaja nespremenjena.

(4) Polog s protitužnicami stranke ali zadrževanje plačil zaradi takšnih terjatev je dopusten le, če so nasprotne tožeče stranke nesporne ali pravno določene.

(5) ULMAIR je upravičen opravljati ali opravljati neporavnane dobave ali storitve samo proti predplačilu ali varščini, če se po sklenitvi pogodbe zaveda okoliščin, ki bi lahko znatno zmanjšale kreditno sposobnost stranke in ki ogrozijo plačilo neporavnanih terjatev ULMAIR s strani stranke.

(6) Dodelitev terjatev do ULMAIR s strani stranke tretjim osebam je dovoljen le s pisnim soglasjem našega dela.

Oddelek 4 Čas dostave in dostave

(1) Dobave so opravljene ex dela.

(2) Roki in roki za dostavo in storitve, ki jih obljublja ULMAIR, so vedno približni, razen če je bil določen rok ali določen datum izrecno dogovorjen ali dogovorjen. Če je bila pošiljka dogovorjena, se dobavni roki in datumi dostave nanašajo na čas dostave pošiljalcu, prevozniku ali drugim tretjim osebam, ki so zaupane prevozu.

(3) Brez poseganja v njene pravice, ki izhajajo iz neizpolnitve obveznosti stranke, lahko ULMAIR od stranke zahteva podaljšanje rokov dobave in uspešnosti ali preloži dobave in datume izvedbe do obdobja, v katerem stranka ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti do ULMAIR.

(4) ULMAIR ni zavezan za nemožnost dostave ali zamude pri dobavi, če ti dogodki (npr.B obratovalne motnje kakršne koli vrste, Težave pri nabavi materiala ali energije, zakašnjenja transporta, strikea, zakonitih zaklepanja, pomanjkanja ljudi, energije ali surovina, težave pri pridobivanju potrebnih regulativnih odobritev, uradne ukrepe ali nepodvajanje, netačne ali nepravilne dobave od strani dobavitelja) so bile posledica višje sile ali drugih dogodkov, ki niso predvidljivi v času sklenitve pogodbe. Če taki dogodki znatno otežijo ali onemogočijo izvedbo za ULMAIR in ovira ni le začasna, ima ULMAIR pravico odstopiti od pogodbe. V primeru začasnih ovir se roki dobave ali izvedbe podaljšajo ali se roki dobave ali izvedbe preložijo za obdobje ovire in razumno obdobje zagona običajno 14 dni. Če od stranke ni mogoče pričakovati, da bo sprejel dostavo ali storitev zaradi zamude, lahko odstopi od pogodbe tako, da takoj pisno pisno odda ULMAIR.

(5) ULMAIR je upravičen do delnih dobav le, če:
• delna dostava je za kupca v okviru pogodbenega namena namembnega kraja
• dobava preostalega naročenega blaga je zagotovljena in
• stranka nima znatnih dodatnih stroškov ali dodatnih stroškov (razen če se ULMAIR strinja, da krije te stroške).

(6) Če je ULMAIR neplačana z dostavo ali storitvami ali če za to postane dobava ali storitev nemogoča, je odgovornost ULMAIR iz neplačila omejena na škodo v skladu z oddelkom 8 teh splošnih pogojev poslovanja.

Oddelek 5 Kraj izvedbe, odprema, embalaža, prenos tveganja, možno sprejetje

(1) Kraj opravljanja za vse obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja, je Ulm, če ni drugače določeno.

2. Za način pošiljanja in pakiranja velja diskrecijsko diskrecijsko sredstvo ULMAIR.

(3) Tveganje se prenese na kupca najpozneje ob predaji dostavnega artikla (pri katerem je odločilni postopek nakladanja) na pošiljatelje, prevoznika ali katero koli drugo tretjo osebo, ki je določena za izvajanje pošiljke. To velja tudi, če so delne dostave ali je ULMAIR prevzel druge storitve (e.B dostava ali namestitev). Če je odprema ali predaja zamuda zaradi okoliščine, katere vzrok je na strani stranke, se tveganje prenese na stranko od dneva, ko je dobavni artikl pripravljen za odpremo in je ULMAIR obvestil stranko.

(4) Stroške skladiščenja po prenosu tveganja krije stranka. Ko ga shrani ULMAIR, stroški shranjevanja znašajo 0,25 % zneska računa dobavljenih artiklov, ki jih je treba shraniti na pretekli teden. Obe pogodbenici si pridržujeta pravico do dodatnih ali nižjih stroškov skladiščenja.

(5) UlmAIR na izrecno zahtevo naročnika in na njegov račun zavaruje pošiljko le pred krajo, razbijanjem, prevozom, požarom in vodo ali drugimi nevarnimi tveganji.

(6) Če je treba sprejeti, se kupljena artikla morajo ovlaščati, če:
• dostava in, če ULMAIR prav tako dolguje namestitev, namestitev je končana,
• • • ULMAIR je o tem obvestil stranko s sklicevanjem na fikcijo o sprejetju iz tega oddelka 5(6) in ga prosil, naj to sprejme –
• ker je dobava ali montaža minila deset delovnih dni ali je kupec začel uporabljati kupljeni izdelek (e.B. je dal dobavljeno napravo v obratovanje) in v tem primeru je minilo deset delovnih dni od dobave ali namestitve, in
• stranka sprejme sprejetje v tem roku iz drugega razloga, kot je eden od ULMAIR, zaradi česar uporaba kupljenega artikla ni mogoča ali znatno ovira.

Oddelek 6 Garancija, Materialne napake

(1) Garancijski rok je eno leto od dostave ali, če je potrebno sprejetje, od sprejetja.

(2) Dobavljene predmete je treba skrbno pregledati takoj po dostavi kupcu ali tretji osebi, ki jo določi. Šteje se, da jih je stranka odobrila v zvezi z očitnimi napakami ali drugimi napakami, ki bi bile prepoznavne v primeru takojšnjega, skrbnega pregleda, če ULMAIR ne prejme pisnega obvestila o napakah od stranke v sedmih delovnih dneh po dostavi. V zvezi z drugimi napakami se šteje, da je pošiljke odobrila stranka, če obvestilo o napakah ne doseže ULMAIR v sedmih delovnih dneh po datumu, ko je bila napaka odkrita; če je bila napaka že očitna stranki v prejšnem času pri normalni uporabi, je ta prejšnji datum pomemben za začetek obdobja obveščanja. Na zahtevo ULMAIR je treba ugovarjajoč predmet dostave vrniti ULMAIR brezplačno. V primeru utemeljenega obvestila o napakah ULMAIR povrne stroške najcenejše ladijske poti; to se ne uporablja, če se stroški povečajo, ker se dobavni element nahaja na kraju, ki ni kraj predvidene uporabe.

(3) V primeru materialnih napak v dostavljenih stvareh je ULMAIR najprej dolžan in upravičen odčitati napako ali nadomestno dostavo po svoji odločitvi, ki se sprejme v razumnem roku. V primeru neuspeha, to je nemožnosti, nesoglasja, zavrnitve ali nesoumne zamude pri popravki ali nadomestni dobavi, lahko stranka odstopi od pogodbe ali ustrezno zniža nakupno ceno.

(4) Če je napaka posledica napake ULMAIR, lahko stranka zahteva odškodnino pod pogoji iz oddelka8.

(5) V primeru napak v sestavnih delih drugih proizvajalcev, ki jih ULMAIR ne more odpraviti iz licenciranja ali dejanskih razlogov, ULMAIR po svoji možnosti uveljavlja svoje garancijske zahtevke do proizvajalcev in dobaviteljev v imenu stranke ali jih dodeli stranki. Garancijski zahtevki do ULMAIR obstajajo le v primeru takšnih napak pod drugimi pogoji in v skladu s temi splošnimi pogoji le, če sodna izvršitev zgoraj navedenih zahtevkov do proizvajalca in dobavitelja bila neuspela ali je na primer brezupna zaradi insolventnosti. V času trajanja spora je zastaralni rok zadevnih garancijskih zahtevkov stranke proti ULMAIR prepovedan.

(6) Garancija se odpusti, če stranka spremeni dobavni element ali jo spremenijo tretje osebe brez soglasja ULMAIR in je odprava napak nemogoča ali neupravičiva. V vsakem primeru stranka krije dodatne stroške odprave napak, ki izhajajo iz spremembe.

(7) Dobava rabljenega blaga, dogovorjenega s stranko v posameznih primerih, se izvzame iz kakršne koli garancije za materialne napake.

Oddelek 7 Pravice intelektualne lastnine

(1) ULMAIR je odgovoren za zagotovitev, da je pošiljka prosta pravic industrijske lastnine ali avtorskih pravic tretjih oseb. Vsak pogodbeni partner o kršitvi teh pravic nemudoma pisno obvesti drugega pogodbenega partnerja, če se zoper njega uveljavljajo zahtevki.

(2) V primeru, da pošiljka krši pravico industrijske lastnine ali avtorsko pravico tretje osebe, ULMAIR na svojo možnost in na svoj račun spremeni ali zamenja dobavni element tako, da ne krši nobenih nadaljnjih pravic tretjih oseb, vendar dobavni element še naprej izpolnjuje pogodbeno dogovorjene funkcije, ali kupcu daje pravico do uporabe s sklenitvijo licenčne pogodbe. Če tega ne stori v razumnem roku, ima stranka pravico odstopiti od pogodbe ali ustrezno znižati nabavno ceno. Za vse odškodnine s strani stranke veljajo omejitve oddelka 8 teh splošnih pogojev poslovanja.

Oddelek 8 Odgovornost za škodo zaradi napake

(1) Odškodninska odgovornost UlmAIR, ne glede na pravni razlog, zlasti zaradi nemožnosti, zamude, napake ali nepravilne dostave, kršitve pogodbe, kršitve obveznosti v pogodbenih pogajanjih in razdrtja, je v skladu s tem oddelkom 8 omejena.

(2) ULMAIR ni zavezan v primeru preproste malomarnosti organov, pravnih zastopnikov, zaposlenih ali drugih zastopništev, razen če gre za kršitev bistvenih pogodbenih obveznosti. Obveznost pravočasno dobave in namestitve dostavnega artikla, Za sporazum su od ključnega pomena njegova svoboda od mana, ki vplivajo na njeno funkcionalnost ali primernost za uporabo več kot breznačajno, kot tudi obveznosti svetovanja, zaščite in nege, katerih namen je da se kupcu omogoči uporaba artikla za dostavo u skladu s pogodbom, ali da se zaštiti telo ali ud osebja stranke ali da se zaštiti premoženje kupca od znatne škode.

(3) Kolikor je ULMAIR odškodninska odgovornost v skladu z oddelkom 8(2), je ta odgovornost omejena na škodo, ki jo je ULMAIR predvidel ob sklenitvi pogodbe kot morebitno posledico kršitve pogodbe ali ki bi jo morala predvideti, če bi bila uporabljena normalna oskrba. Posredne škode in posledične škode, ki nastanejo zaradi napak v dobavnem artiklu, so prav tako zamenljive le, če se takšna škoda običajno pričakuje, ko se dobavni element uporablja, kot je predvideno.

(4) V primeru odgovornosti za preprosto malomarnost se obveznost ULMAIR, da nadomesti premoženjsko škodo in vse posledične nadaljnje finančne izgube, omeji na znesek 2 milijona EUR na terjatev, tudi če gre za kršitev bistvenih pogodbenih obveznosti.

(5) Zgornje izključitve in omejitve odgovornosti se uporabljajo v enakem obsegu v korist institucij, pravnih zastopnikov, zaposlenih in drugih zastopnikov ULMAIR.

(6) Če ULMAIR zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec in ti podatki ali nasveti ne spadajo v pogodbeno dogovorjen obseg storitev, ki jih dolguje ULMAIR, se to opravi brezplačno in izključuje vsaka odgovornost.

(7) Omejitve tega oddelka 8 se ne uporabljajo za odgovornost ULMAIR za namerno ravnanje, za zajamčenih značilnosti, za poškodbe življenja, telesa ali zdravja ali v skladu z Aktom o odgovornosti za izdelke.

Oddelek 9 Obdržanje naslova

(1) Pridržanje naslova, dogovorjenega v nadaljevanju, služi za zavarovanje vseh obstoječih sedanjih in prihodnjih zahtevkov ULMAIR do stranke iz celotnega poslovnega razmerja, ki obstaja med pogodbenicami.

(2) Blago, ki ga ULMAIR dostavi stranki, ostane v lasti ULMAIR, dokler niso vsi zavarovani zahtevki v celotiplačani. To blago se v nadaljevanju imenuje "rezervirano blago".

(3) Stranka za ULMAIR obdrži blago, za katerega velja obdržaninaziv.

(4) Stranka je upravičena do obdelave in prodaje blaga, za katerega velja pridržek naslova v rednem poteku poslovanja, do primera izkoriščanja (8. člen). Zaveze in prenos varnosti niso dovoljeni.

(5) V primeru preprodaje blaga, za katerega velja zadržanje naslova, kupec že dodeli ULMAIR posledični zahtevek do kupca – v primeru solastništva rezerviranega blaga po deležu v primeru rezerviranega blaga – v skladu s solastniškim deležem. ULMAIR sprejema to dodelitev. Enako velja za druge terjatve, ki nadomeščajo rezervirano blago ali kako drugače nastanejo v zvezi z rezerviranim blagom, kot so .B zavarovalne terjatve ali terjatve, ki izhajajo iz tort v primeru izgube ali uničenja. ULMAIR pooblašča stranko za zbiranje terjatev, dodeljenih ULMAIR v svojem imenu. ULMAIR lahko to dovoljenje za neposredno obremenitev prekliče le v primeru izkoriščanja.

(6) Če tretje osebe dostopajo do blaga, za katerega velja pridržek naslova, zlasti s pripono, jih stranka nemudoma obvesti o lasti ULMAIR in o tem obvesti ULMAIR, da bi ji omogočila uveljavitev svojih lastninskih pravic. Če tretja oseba ne more povrniti ULMAIR za pravne ali izvensodne stroške, ki so bili pri tem povezani, je stranka v ta namen v ta namen podredna ULMAIR.

(7) ULMAIR sprosti blago, za katerega velja pridržek naslova, ter blago ali terjatve, ki jih nadomeščajo, če njihova vrednost presega znesek zavarovanih terjatev za več kot 50 %. Izbira predmetov, ki se sprostijo po tem postopku , je na ULMAIR.

(8) Če ULMAIR odstopi od pogodbe v primeru kršitve pogodbe s strani stranke, zlasti zamude pri plačilu (primer uporabe), je upravičeno zahtevati, da se od stranke zahteva blago, za katerega velja zadržanje naslova, in/ali preklic odobrenega dovoljenja za neposredno obremenitev.

Oddelek 10 Končne določbe

(1) Če je stranka trgovec, pravna oseba po javnem pravu ali posebni sklad po javnem pravu ali če nima splošne pristojnosti v Zvezni republiki Nemčiji, je kraj pristojnosti za vse spore, ki izhajajo iz poslovnega razmerja med ULMAIR in stranko, Ulm. Ta določba ne vpliva na obvezne zakonske določbe o izključnih jurisdikcijah.

(2) Za odnose med ULMAIR in stranko velja izključno pravo Zvezne republike Nemčije. Konvencija Združenih narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga z dne 11.

(3) Če so posamezne določbe teh splošnih pogojev ali neučinkovite, pravna veljavnost preostalih določb s tem ne velja.

(4) Kolikor pogodba ali ti splošni pogoji vsebujejo vrzeli v pravilih, se za tiste pravno učinkovite predpise, o katerih bi se pogodbenice dogovorile v skladu z gospodarskimi cilji pogodbe in namenom teh splošnih pogojev, če bi vedele za vrzel, velja, da so bile dogovorjene za zapolnitev teh vrzeli.

(5) Naročnik se seznanil z dejstvom, da ULMAIR zbira in hrani podatke iz pogodbenega razmerja za pravilno izvajanje pogodbe v skladu z 28. členom Zveznega zakona o varstvu podatkov in si pridržuje pravico do prenosa podatkov tretjim osebam (e.B. zavarovanja), če je to potrebno za izvedbo pogodbe.

Pomaknite se na vrh