Vispārīgie noteikumi un nosacījumi

§ 1 Derīgums 

(1) Visas ULMAIR GmbH & Co. KG (turpmāk tekstā – "ULMAIR") piegādes, pakalpojumi un piedāvājumi tiek veikti, pamatojoties tikai uz šiem Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem. Tie ir visu to līgumu neatņemama sastāvdaļa, kurus ULMAIR slēdz ar saviem līgumpartneriem (turpmāk tekstā saukti arī par "klientu") par tās piedāvātajām piegādēm vai pakalpojumiem. Tie attiecas arī uz visām turpmākajām piegādēm, pakalpojumiem vai piedāvājumiem klientam, pat ja tie atkal nav saskaņoti atsevišķi.

(2) Klienta vai trešo personu vispārīgie noteikumi nav piemērojami, pat ja ULMAIR atsevišķos gadījumos atsevišķi neiebilst pret to spēkā esamību. Pat ja ULMAIR atsaucas uz vēstuli, kurā ietverti vai minēti klienta vai trešās personas noteikumi un nosacījumi, tas nav uzskatāms par vienošanos ar šo noteikumu spēkā esamību.

§ 2 Piedāvājums un līguma noslēgšana

(1) Visi ULMAIR piedāvājumi var tikt mainīti un nav saistoši, ja vien tie nav skaidri atzīmēti kā saistoši vai nesatur konkrētu pieņemšanas periodu. ULMAIR var pieņemt pasūtījumus vai pasūtījumus trīs nedēļu laikā pēc to saņemšanas.

(2) Tiesiskās attiecības starp ULMAIR un klientu ir izšķirošas tikai rakstveida pirkuma līgumam, ieskaitot šos Vispārīgos noteikumus. Tas pilnībā atspoguļo visus nolīgumus starp līgumslēdzējām pusēm par līguma priekšmetu. ULMAIR mutiskie solījumi pirms šī līguma noslēgšanas ir juridiski nesaistoši, un līgumslēdzēju pušu mutiskās vienošanās tiek aizstātas ar rakstveida līgumu, ja vien katrā atsevišķā gadījumā nav skaidri noteikts, ka tie joprojām ir saistoši.

(3) Lai noslēgtie līgumi būtu spēkā, ir jāveic papildinājumi un grozījumi, ieskaitot šos Vispārīgos noteikumus un nosacījumus, tie ir jāveic rakstveidā. Izņemot rīkotājdirektorus vai pilnvarotos parakstītājus, ULMAIR darbinieki nav tiesīgi noslēgt mutiskas vienošanās, kas no tā atkāptos. Lai uzturētu rakstisko veidlapu, pietiek ar telesakaru pārraidi, jo īpaši pa faksu vai e-pastu, ar nosacījumu, ka tiek nosūtīta parakstītās deklarācijas kopija.

(4) ULMAIR sniegtā informācija par piegādes vai pakalpojuma priekšmetu (e.B svars, izmēri, lietderības vērtības, kravnesība, pielaides un tehniskie dati), kā arī mūsu to atveidojumi (e.B rasējumi un ilustrācijas) ir tikai aptuveni, ja vien līgumā paredzētā mērķa lietojamība neprasa precīzu atbilstību. Tie nav garantēti raksturlielumi, bet gan piegādes vai pakalpojuma apraksti vai marķējumi. Ir pieļaujamas parastas novirzes un novirzes, kas rodas tiesību aktu dēļ vai ir tehniski uzlabojumi, kā arī komponentu aizstāšana ar līdzvērtīgām daļām, ja vien tās nemazina līgumā paredzētā mērķa izmantojamību.

(5) ULMAIR patur īpašumtiesības vai autortiesības uz visiem tās iesniegtajiem piedāvājumiem un izmaksu aplēsēm, kā arī rasējumiem, ilustrācijām, aprēķiniem, brošūrām, katalogiem, modeļiem, rīkiem un citiem dokumentiem un palīglīdzekļiem, kas darīti pieejami klientam. Klients nedrīkst padarīt šos priekšmetus pieejamus trešajām personām kā tādiem vai satura ziņā bez skaidras ULMAIR piekrišanas, izpaust tos, izmantot pats vai ar trešo personu starpniecību vai reproducēt. Pēc ULMAIR lūguma viņam ir pilnībā jāatdod tiem šie priekšmeti un jāiznīcina visas izgatavotās kopijas, ja tās vairs nepieprasa parastā uzņēmējdarbības gaitā vai ja sarunu rezultātā netiek noslēgts līgums.

§ 3 Cenas un apmaksa

(1) Cenas attiecas uz pasūtījuma apstiprinājumos uzskaitīto pakalpojumu un piegādes apjomu. Maksa par papildu vai īpašiem pakalpojumiem tiks iekasēta atsevišķi. Cenas ir norādītas EURO ex works, kam pieskaitīts piemērojamais likumā noteiktais pievienotās vērtības nodoklis, bet bez iepakojuma, transporta, apdrošināšanas, muitas, izkraušanas un citiem, iespējams, valsts izdevumiem.

(2) Ciktāl norunātās cenas ir balstītas uz ULMAIR cenrāža cenām un piegāde jāveic vairāk nekā četrus mēnešus pēc līguma noslēgšanas, piemēro piegādes brīdī spēkā esošās ULMAIR cenrāža cenas (katrā gadījumā atskaitot visus nolīgtos procentus vai fiksēto atlaidi).

(3) Rēķina summas jāapmaksā pirms piegādes bez jebkādiem atskaitījumiem, ja vien rakstveidā nav panākta cita vienošanās. Maksājuma datumam izšķiroša nozīme ir ULMAIR saņemšanai. Ja klients nesamaksā noteiktajā termiņā, par nesamaksātajām summām jāmaksā procenti, kas ir 9 % virs pamatprocentu likmes no termiņa; apgalvojums par lielākiem procentiem un turpmākiem zaudējumiem saistību neizpildes gadījumā paliek neskarts.

(4) Ieskaits ar klienta pretprasībām vai maksājumu saglabāšana šo prasījumu dēļ ir pieļaujama tikai tad, ja pretprasības ir neapstrīdamas vai juridiski nodibinātas.

(5) ULMAIR ir tiesīga veikt vai veikt nenokārtotas piegādes vai pakalpojumus tikai pret avansa maksājumu vai nodrošinājumu, ja pēc līguma noslēgšanas tai rodas zināmi apstākļi, kas varētu būtiski samazināt klienta kredītspēju un kas apdraud ULMAIR nesamaksāto prasījumu samaksu no klienta puses.

(6) Klienta prasību pret ULMAIR cesija trešajām personām ir atļauta tikai ar mūsu rakstisku piekrišanu.

§ 4 Piegādes un piegādes laiks

(1) Piegādes tiek veiktas ex works.

(2) ULMAIR solītie piegāžu un pakalpojumu termiņi un datumi vienmēr ir tikai aptuveni, ja vien nav skaidri apsolīts vai saskaņots noteikts termiņš vai noteikts datums. Ja ir panākta vienošanās par nosūtīšanu, piegādes periodi un piegādes datumi attiecas uz nodošanas laiku ekspeditoram, pārvadātājam vai citai trešajai personai, kas nodota ekspluatācijā ar transportu.

(3) UlmAIR, neskarot savas tiesības, kas izriet no Klienta saistību neizpildes, var pieprasīt no Klienta piegādes un pakalpojumu termiņu pagarināšanu vai piegādes un pakalpojumu datumu atlikšanu par periodu, kurā Klients nepilda savas līgumsaistības pret ULMAIR.

(4) ULMAIR nav atbildīga par piegādes neiespējamību vai piegādes kavējumiem, ciktāl tos izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi vai citi notikumi, kas līguma noslēgšanas brīdī nav paredzami (e.B visu veidu darbības traucējumi, grūtības materiālu vai enerģijas iegādē, transporta kavējumi, streiki, likumīgi lokauti, darbaspēka, enerģijas vai izejvielu trūkums, grūtības saņemt nepieciešamās oficiālās atļaujas, oficiāli pasākumi vai neesoša, nepareiza vai novēlota piegāde, ko veic piegādātāji), par kuriem ULMAIR nav atbildīgs. Ja šādi notikumi ULMAIR padara piegādi vai pakalpojumu ievērojami grūtāku vai neiespējamāku un kavēklis ir ne tikai īslaicīgs, ULMAIR ir tiesības atkāpties no līguma. Pagaidu šķēršļu gadījumā piegādes vai pakalpojumu sniegšanas periodus pagarina vai piegādes vai pakalpojumu sniegšanas datumus atliek par šķēršļu periodu, kam pieskaitīts saprātīgs darbības uzsākšanas periods, kas parasti ir 14 dienas. Ciktāl nav pamatoti sagaidāms, ka klients pieņems piegādi vai pakalpojumu kavēšanās dēļ, viņš var atkāpties no līguma, iesniedzot tūlītēju rakstisku deklarāciju ULMAIR.

5) ULMAIR ir tiesīga veikt daļējas piegādes tikai tad, ja
• daļēju piegādi klients var izmantot līguma mērķa ietvaros,
• tiek nodrošināta atlikušo pasūtīto preču piegāde un
• tā rezultātā klientam nerodas ievērojamas papildu pūles vai izmaksas (ja vien ULMAIR nepiekrīt segt šīs izmaksas).

(6) Ja ULMAIR nepilda piegādes vai pakalpojuma saistības vai ja piegāde vai pakalpojums kāda iemesla dēļ tam kļūst neiespējams, ULMAIR atbildība aprobežojas ar zaudējumiem saskaņā ar šo Vispārīgo noteikumu 8. pantu.

§ 5 Izpildes vieta, nosūtīšana, iepakošana, riska nodošana, iespējamā pieņemšana

(1) Visu no līgumattiecībām izrietošo saistību izpildes vieta ir Ulm, ja nav noteikts citādi.

(2) Nosūtīšanas metode un iepakojums ir pakļauts ULMAIR apzinīgajai rīcības brīvībai.

(3) Risks pāriet klientam ne vēlāk kā pēc piegādes priekšmeta nodošanas (kad iekraušanas procesa sākums ir izšķirošs) ekspeditoram, pārvadātājam vai citai trešajai personai, kas nozīmēta pārvadājuma veikšanai. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad tiek veiktas daļējas piegādes vai ULMAIR ir pārņēmis citus pakalpojumus (e.B piegādi vai uzstādīšanu). Ja nosūtīšana vai nodošana tiek aizkavēta tāda apstākļa dēļ, kura cēlonis ir klients, risks pāriet klientam no dienas, kad piegādes prece ir gatava nosūtīšanai, un ULMAIR par to ir paziņojusi klientam.

(4) Uzglabāšanas izmaksas pēc riska nodošanas sedz klients. Ja ULMAIR veic uzglabāšanu, uzglabāšanas izmaksas veido 0,25% no pagājušajā nedēļā uzglabājamo piegādes preču rēķina summas. Abas līgumslēdzējas puses patur tiesības aizstāvēt un pierādīt turpmākas vai zemākas uzglabāšanas izmaksas.

(5) Sūtījumu ULMAIR apdrošinās tikai pret zādzībām, bojājumiem, transportu, ugunsgrēka un ūdens bojājumiem vai citiem apdrošināmiem riskiem pēc klienta tieša pieprasījuma un uz viņa rēķina.

(6) Ciktāl akceptam jānotiek, iegādātā prece uzskatāma par pieņemtu, ja
• piegāde un, ja nepieciešams, ULMAIR arī ir parādā instalāciju, uzstādīšana ir pabeigta,
ULMAIR ir informējusi klientu par to, atsaucoties uz pieņemšanas daiļliteratūru saskaņā ar šo § 5 (6) un ir lūgusi viņu pieņemt,
• kopš piegādes vai uzstādīšanas ir pagājušas desmit darba dienas vai klients ir sācis izmantot iegādāto preci (e.B. ir nodevis piegādāto sistēmu ekspluatācijā) un šajā gadījumā kopš piegādes vai uzstādīšanas ir pagājušas desmit darba dienas, un
• klients šajā periodā pasūta pieņemšanu tāda iemesla dēļ, kas nav viens no ULMAIR nav novērsis defektu, kas padara iegādātās preces izmantošanu neiespējamu vai būtiski pasliktina to.

§ 6 Garantija, materiālu defekti

(1) Garantijas termiņš ir viens gads no piegādes vai, ja nepieciešama pieņemšana, no pieņemšanas.

(2) Piegādātās preces rūpīgi jāpārbauda uzreiz pēc piegādes klientam vai viņa norādītajai trešajai personai. Attiecībā uz acīmredzamiem defektiem vai citiem defektiem, kas būtu bijuši atpazīstami tūlītējas, rūpīgas pārbaudes laikā, tos uzskata par klienta apstiprinātiem, ja ULMAIR septiņu darba dienu laikā pēc piegādes nesaņem no klienta rakstisku paziņojumu par defektiem. Attiecībā uz citiem defektiem piegādes priekšmetus uzskata par klienta apstiprinātiem, ja ULMAIR septiņu darba dienu laikā no brīža, kad defekts atklājās, nav saņēmis paziņojumu par defektiem; ja defekts klientam jau agrāk normālās lietošanas brīdī ir bijis atpazīstams, šis agrākais brīdis ir izšķirošs sūdzības iesniegšanas termiņa sākumā. Pēc ULMAIR pieprasījuma noraidītā piegādes prece ir jāatdod atpakaļ ULMAIR pārvadājumam. Ja ir pamatots paziņojums par defektiem, ULMAIR atlīdzina visizdevīgākā kuģošanas maršruta izmaksas; tas neattiecas uz gadījumiem, kad izmaksas palielinās, jo piegādes prece atrodas vietā, kas nav paredzētā lietošanas vieta.

(3) Piegādāto sūtījumu būtisku defektu gadījumā ULMAIR sākotnēji ir pienākums un tiesības saprātīgā termiņā novērst defektu vai piegādāt nomaiņu pēc saviem ieskatiem. Kļūmes, t. i., neiespējamības, nesaprātības, atteikuma vai nepamatotas labošanas vai nomaiņas piegādes kavēšanās gadījumā, klients var atkāpties no līguma vai atbilstoši samazināt pirkuma cenu.

(4) Ja defekts radies ULMAIR vainas dēļ, klients var prasīt zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar 8. § norādītajiem nosacījumiem.

(5) Citu ražotāju sastāvdaļu defektu gadījumā, kurus ULMAIR nevar novērst licencēšanas vai faktisku iemeslu dēļ, ULMAIR pēc saviem ieskatiem izvirza savas garantijas prasības pret ražotājiem un piegādātājiem uz klienta rēķina vai nodod tās klientam. Garantijas prasības pret ULMAIR pastāv tikai tad, ja šādi defekti rodas saskaņā ar citiem nosacījumiem un saskaņā ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, ja iepriekš minēto prasījumu pret ražotāju un piegādātāju izpilde tiesā ir bijusi neveiksmīga vai, piemēram, maksātnespējas dēļ, ir bezcerīga. Juridiskā strīda laikā tiek apturēts noilgums attiecīgajām klienta garantijas prasībām pret ULMAIR.

(6) Garantija netiek piemērota, ja klients maina piegādes preci bez ULMAIR piekrišanas vai ja to ir mainījušas trešās personas un tādējādi defektu novēršana nav iespējama vai nepamatoti apgrūtināta. Jebkurā gadījumā klients sedz papildu izmaksas, kas saistītas ar izmaiņu radītā defekta novēršanu.

(7) Lietotu priekšmetu piegāde, par ko atsevišķos gadījumos panākta vienošanās ar klientu, tiek veikta, izslēdzot jebkādu materiālu defektu garantiju.

§ 7 Īpašuma tiesības

(1) ULMAIR garantē, ka piegādes precei nav rūpnieciskā īpašuma tiesību vai trešo personu autortiesību. Katra līgumslēdzēja puse nekavējoties rakstiski paziņo otrai līgumslēdzējai pusei, ja pret viņu ir iesniegtas prasības šādu tiesību aizskāruma dēļ.

(2) Gadījumā, ja piegādes prece pārkāpj rūpnieciskā īpašuma tiesības vai trešās personas autortiesības, ULMAIR pēc saviem ieskatiem un uz sava rēķina groza vai aizstāj piegādes preci tā, lai netiktu pārkāptas trešo personu tiesības, bet piegādes priekšmets turpina pildīt līgumā noteiktās funkcijas, vai nodrošina klientam lietošanas tiesības, noslēdzot licences līgumu. Ja tas netiek izdarīts saprātīgā termiņā, klientam ir tiesības atkāpties no līguma vai atbilstoši samazināt pirkuma cenu. Uz jebkādām klienta prasībām par zaudējumu atlīdzību attiecas šo Vispārīgo noteikumu un nosacījumu 8. panta ierobežojumi.

§ 8 Atbildība par zaudējumiem vainas dēļ

(1) UlmAIR atbildība par zaudējumiem neatkarīgi no juridiskā pamata, jo īpaši no neiespējamības, kavēšanās, nepareizas vai nepareizas piegādes, līguma laušanas, saistību neizpildes līguma sarunās un delikta, ir ierobežota saskaņā ar šo 8. pantu, ciktāl tā ir atkarīga no vainas katrā gadījumā.

(2) ULMAIR nav atbildīga tās orgānu, likumisko pārstāvju, darbinieku vai citu personu vienkāršas neuzmanības gadījumā, ja vien tas nav būtisku līgumsaistību pārkāpums. Līguma būtiski ir pienākums piegādāt un uzstādīt piegādes preci laikā, tās brīvība no defektiem, kas vairāk nekā nenozīmīgi pasliktina tās funkcionalitāti vai lietojamību, kā arī konsultāciju, aizsardzības un aprūpes pienākumi, kas paredzēti, lai klients varētu izmantot piegādes preci saskaņā ar līgumu vai klienta personāla dzīvības vai ekstremitātes aizsardzība, vai viņa īpašuma aizsardzība pret būtiskiem Radīt bojājumus.

(3) Ciktāl ULMAIR ir atbildīga par zaudējumiem saskaņā ar 8. panta 2. punktu, šī atbildība aprobežojas ar zaudējumiem, ko ULMAIR paredzēja līguma noslēgšanas brīdī kā līguma laušanas iespējamās sekas vai ka tai vajadzēja paredzēt, ja tiktu piemērota ierastā aprūpe. Netiešie zaudējumi un no tiem izrietošie zaudējumi, kas radušies piegādes preces defektu dēļ, arī ir atlīdzināmi tikai tad, ja šādi bojājumi parasti ir sagaidāmi, kad piegādes prece tiek izmantota, kā paredzēts.

(4) Atbildības par vienkāršu neuzmanību gadījumā ULMAIR pienākums atlīdzināt mantisko kaitējumu un no tā izrietošos turpmākos mantiskos zaudējumus ir ierobežots līdz 2 miljoniem euro par prasījumu, pat ja tas ir būtisku līgumsaistību pārkāpums.

(5) Iepriekšminētie atbildības izņēmumi un ierobežojumi tādā pašā mērā attiecas uz ULMAIR struktūrām, juridiskajiem pārstāvjiem, darbiniekiem un citiem nelaimes gadījumiem.

(6) Ciktāl ULMAIR sniedz tehnisku informāciju vai rīkojas padomdevēja statusā un šī informācija vai konsultācijas neietilpst ULMAIR līgumā noteiktajā pakalpojumu tvērumā, tas tiek darīts bez maksas un izslēdz jebkādu atbildību.

(7) Šā panta 8. punkta ierobežojumi neattiecas uz ULMAIR atbildību tīšas rīcības, garantēto īpašību dēļ, dzīvības, ķermeņa vai veselības ievainojuma dēļ vai saskaņā ar Likumu par atbildību par produktu.

§ 9 Īpašumtiesību saglabāšana

(1) Turpmāk saskaņotais īpašumtiesību saglabāšana kalpo, lai nodrošinātu visas pašreizējās un turpmākās ULMAIR prasības pret klientu no visām darījuma attiecībām starp līgumpartneriem.

(2) ULMAIR klientam piegādātās preces paliek ULMAIR īpašumā līdz brīdim, kad visas nodrošinātās prasības ir pilnībā samaksātas. Šīs preces turpmāk sauktas par "rezervētajām precēm".

(3) Klients rezervēto preci uzglabā bez maksas ULMAIR.

(4) Klients ir tiesīgs apstrādāt un pārdot rezervētās preces parastā uzņēmējdarbības gaitā līdz izmantošanas gadījumam (8. punkts). Ieķīlāšana un piešķiršana, izmantojot nodrošinājumu, nav atļauta.

(5) Ja preces tiek pārdotas tālāk, uz kurām attiecas īpašumtiesību saglabāšana, klients ar šo nodod ULMAIR izrietošo prasību pret pircēju – rezervēto preču līdzīpašuma gadījumā proporcionāli saskaņā ar kopīpašuma daļu. Ar šo ULMAIR piekrīt šim cesijam. Tas pats attiecas uz citām prasībām, kas aizstāj rezervētās preces vai citādi rodas attiecībā uz rezervētajām precēm, piemēram, e.B apdrošināšanas prasībām vai prasībām no neatļauta stāvokļa nozaudēšanas vai iznīcināšanas gadījumā. ULMAIR atsaucīgi pilnvaro klientu piedzīt ULMAIR cedētās prasības savā vārdā. ULMAIR var atsaukt šo tiešā debeta atļauju tikai izmantošanas gadījumā.

(6) Ja rezervētajām precēm piekļūst trešās personas, it īpaši ar arestu, klients nekavējoties informē tās par ULMAIR īpašumtiesībām un informē par to ULMAIR, lai tas varētu īstenot savas mantiskās tiesības. Ja trešā persona nespēj atlīdzināt ULMAIR tiesas vai ārpustiesas izdevumus, kas radušies šajā sakarā, klients par to ir atbildīgs ULMAIR.

(7) ULMAIR atbrīvo rezervētās preces, kā arī tās aizstājošos priekšmetus vai prasījumus, ja to vērtība pārsniedz nodrošināto prasījumu summu par vairāk nekā 50%. Pēc tam izlaižamo priekšmetu izvēle ir saistīta ar ULMAIR.

(8) Ja ULMAIR atkāpjas no līguma gadījumā, ja klients pārkāpj līgumu , jo īpaši maksājuma neizpildi – (izmantošanas gadījumā), tā ir tiesīga pieprasīt rezervēto preču atgriešanu no klienta un/vai anulēt piešķirto tiešā debeta atļauju.

§ 10 Nobeiguma noteikumi

(1) Ja klients ir komersants, publisko tiesību subjekts vai īpašs publisko tiesību fonds vai ja viņam nav vispārējas jurisdikcijas vietas Vācijas Federatīvajā Republikā, jurisdikcijas vieta visiem iespējamiem strīdiem, kas izriet no ULMAIR un klienta darījuma attiecībām, ir Ulm. Šis noteikums neietekmē imperatīvās tiesību normas par ekskluzīvām jurisdikcijas vietām.

(2) Uz attiecībām starp ULMAIR un klientu attiecas vienīgi Vācijas Federatīvās Republikas tiesību akti. Apvienoto Nāciju Organizācijas 1980. gada 11. aprīļa Konvenciju par starptautiskajiem preču pārdošanas līgumiem (CISG) nepiemēro.

(3) Ja atsevišķi šo VN noteikumi ir spēkā neesoši vai zaudē spēku, pārējo noteikumu juridiskais spēks paliek neskarts.

(4) Ciktāl līgumā vai šajos Vispārīgajos noteikumos ir nepilnības, šie juridiski spēkā esošie noteikumi uzskatāmi par saskaņotiem, lai novērstu šos trūkumus, par kuriem līdzēji būtu vienojušies saskaņā ar līguma ekonomiskajiem mērķiem un šo Vispārīgo noteikumu mērķi, ja būtu zinājuši par nepilnību.

(5) Klients atzīst, ka ULMAIR vāc un glabā datus no līgumattiecībām, lai tos pienācīgi īstenotu saskaņā ar Federālā datu aizsardzības likuma 28. pantu, un patur tiesības nosūtīt datus trešajām personām (e.B apdrošināšanas sabiedrībām) tādā apjomā, kāds nepieciešams līguma izpildei.

Ritināt uz augšu